3D 2013

Photographs of the work exhibitied in the Sidcot School student summer show, June 2013
Alena Kiy (1) Alena Kiy (2) Alisa Troitskaya (1) Anabelle Smith
Anya April Barrett (1) April Barrett (2) April Barrett (3)
April Barrett (4) April Barrett (5) April Barrett (6) April Barrett (7)
April Barrett (8) April Barrett (9) April Barrett (10) April Barrett (11)
April Barrett (12) April Barrett (13) April Barrett (14) April Barrett (15)
April Barrett Bernard Lo (1) Bernard Lo (2) Bernard Lo
Beth Li (1) Bethany Sharples (1) Bethany Sharples (2) Bethany Sharples (3)
Bethany Sharples Camilla Dolman (1) Camilla Dolman (2) Camilla Dolman (3)
Camilla Dolman (4) Camilla Dolman (5) Camilla Dolman (6) Camilla Dolman
Camilla Dolman1 Cassandra Tong (1) Cassandra Tong Chloe White (2)
Chloe White (3) Chloe White (4) Chloe White (5) Chloe White (6)
Chloe White (7) Chloe White (8) Chloe White (9) Chloe White
Emily Mercer Freddy Hale (1) Freddy Hale (2) Freddy Hale (3)
Freddy Hale (4) Huyen Tran (1) Huyen Tran (2) Huyen Tran (3)
Huyen Tran (4) Huyen Tran (5) Ivan Dimov James Eyermann (1)
James Eyermann (2) James Eyermann Jenny No Laura Leclaire (1)
Laura Leclaire (2) Laura Leclaire Merry-Jo Wu (1) Merry-Jo Wu (2)
Merry-Jo Wu (3) Merry-Jo Wu Naomi Tucker (1) Naomi Tucker
Natasha Csonge (1) Natasha Csonge (3) Natasha Csonge Selina Bird (1)
Selina Bird (2) Selina Bird (3) Selina Bird (4) Selina Bird (5)
Selina Bird (6) Selina Bird (7) Selina Bird (8) Selina Bird (9)
Selina Bird Tassia Spielmann (1) Tom Hurst Zhenya Myakov (1)
Zhenya Myakov (2) Zhenya Myakov